Dùng docker để tạo môi trường dev cho Rails5

| docker rails5

Docker compose

Trong docker có 1 nguyên tắc là 1 image chỉ chứa 1 container. Đây là cách để thao tác đơn giản và dễ dàng lắp ghép với nhau hơn. Tuy nhiên, nếu yêu cầu 1 hệ thống gồm nhiều containers phức tạp và liên kết chặt chẽ với nhau vê thứ tự, config, … thì docker là không đủ. Và thế là chúng ta có anh chàng docker-compose.

docker-compose cũng dùng file YML để định nghĩa, nên việc đọc hiểu là rất đơn giản.

Ví dụ

Bài viết về cách dùng compose để build môi trường cho Rails

Chi tiết bạn có thể tham khảo bài viết trên, mình sẽ chỉ tóm tắt lại những ý chính và chỉnh sửa 1 chút để chạy Rails5.

Tạo Dockerfile

Bước đầu tiên với docker luôn là tạo images và các container cần thiết.

Trong ví dụ trên, Dockerfile được định nghĩa đơn giản như sau :

FROM ruby:2.2.0
RUN apt-get update -qq && apt-get install -y build-essential libpq-dev nodejs
RUN mkdir /myapp
WORKDIR /myapp
ADD Gemfile /myapp/Gemfile
ADD Gemfile.lock /myapp/Gemfile.lock
RUN bundle install
ADD . /myapp

Dockerfile trên khá dễ hiểu :

 • Chọn base images là ruby 2.2.0 và cài lên container
 • Run câu lệnh apt-get update các thành phần liên quan
 • Tạo thư mục /myapp và chuyển vào thư mục đó
 • Copy Gemfile và Gemfile.lock vào thư mục
 • Run bundle install

Add Gemfile

Tiếp theo là thêm Gemfile vào. Mình thử Gemfile cho Rails 5 như sau :

source 'https://rubygems.org'

gem 'rails', '>= 5.0.0.racecar1', '< 5.1'
# Use mysql as the database for Active Record
gem 'mysql2', '>= 0.3.18', '< 0.5'
# Use Puma as the app server
gem 'puma', '~> 3.0'
# Build JSON APIs with ease. Read more: https://github.com/rails/jbuilder
gem 'jbuilder', '~> 2.0'
# Use Redis adapter to run Action Cable in production
# gem 'redis', '~> 3.0'
# Use ActiveModel has_secure_password
# gem 'bcrypt', '~> 3.1.7'

# Use Capistrano for deployment
# gem 'capistrano-rails', group: :development

# Use Rack CORS for handling Cross-Origin Resource Sharing (CORS), making cross-origin AJAX possible
# gem 'rack-cors'

group :development, :test do
 # Call 'byebug' anywhere in the code to stop execution and get a debugger console
 gem 'byebug', platform: :mri
 gem 'better_errors'
 gem 'binding_of_caller'
end

group :development do
 gem 'listen', '~> 3.0.5'
 # Spring speeds up development by keeping your application running in the background. Read more: https://github.com/rails/spring
 gem 'spring'
 gem 'spring-watcher-listen', '~> 2.0.0'
end

# Windows does not include zoneinfo files, so bundle the tzinfo-data gem
gem 'tzinfo-data', platforms: [:mingw, :mswin, :x64_mingw, :jruby]

Add Gemfile.lock

File Gemfile.lock phải để trống.

File docker-compose.yml

Đây là file quan trọng nhất chứa đựng toàn bộ magic của compose :D.

version: '2'
services:
 db:
  image: postgres
 web:
  build: .
  command: bundle exec rails s -p 3000 -b '0.0.0.0'
  volumes:
   - .:/myapp
  ports:
   - "3000:3000"
  depends_on:
   - db

File docker-compose.yml này có mục đích như sau :

 • Miêu tả các services cần cho app (1 database và 1 web app). Ở đây là dbweb.
 • Cách thức để các images của các services hoạt động với nhau (database thì chạy từ 1 image của postgresql còn web app thì chạy từ thư mục hiện tại bằng build).
 • Các config cần thiết
 • Port của web app

Hello, Rails

Với các file và config như trên, ta đã có thể chạy được 1 rails app đơn giản bằng command docker-compose run.

$ docker-compose run web rails new . --force --database=postgresql --skip-bundle

Đầu tiên, compose sẽ build 1 image cho web service bằng file Dockerfile. Sau đó command rails new sẽ được thực hiện bên trong container của image. Sau khi kết thúc, ta sẽ nhận được 1 web app đơn giản nhất.

Nếu đang dùng docker trên Linux, các file được tạo ra từ rails new sẽ thuộc quyền root. Lý do vì container thực hiện mọi thứ bằng quyền root. Nếu cần thì ta có thể đổi lại quyền cho các file này.

 sudo chown -R $USER:$USER .

Nếu chạy trên Mac hoặc Windows thì ta không cần quan tâm tới việc này.

Connect với database

Default của Rails là chạy db trên localhost vì thế ta cần chỉnh sửa lại file config/database.yml.

development: &default
 adapter: postgresql
 encoding: unicode
 database: postgres
 pool: 5
 username: postgres
 password:
 host: db

test:
 <<: *default
 database: myapp_test

Đến đây đã xong quá trình config và build. Giờ ta sẽ khởi động các containers lên để xem kết quả :

docker-compose up

Nếu không có vấn đề gì thì ta sẽ có được log như sau :

docker_db_1 is up-to-date
Creating docker_web_1
Attaching to docker_db_1, docker_web_1
db_1  | The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
db_1  | This user must also own the server process.
db_1  |
db_1  | The database cluster will be initialized with locale "en_US.utf8".
db_1  | The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
db_1  | The default text search configuration will be set to "english".
db_1  |
db_1  | Data page checksums are disabled.
db_1  |
db_1  | fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/data ... ok
db_1  | creating subdirectories ... ok
db_1  | selecting default max_connections ... 100
db_1  | selecting default shared_buffers ... 128MB
db_1  | selecting dynamic shared memory implementation ... posix
db_1  | creating configuration files ... ok
db_1  | creating template1 database in /var/lib/postgresql/data/base/1 ... ok
db_1  | initializing pg_authid ... ok
db_1  | initializing dependencies ... ok
db_1  | creating system views ... ok
db_1  | loading system objects' descriptions ... ok
db_1  | creating collations ... ok
db_1  | creating conversions ... ok
db_1  | creating dictionaries ... ok
db_1  | setting privileges on built-in objects ... ok
db_1  | creating information schema ... ok
db_1  | loading PL/pgSQL server-side language ... ok
db_1  | vacuuming database template1 ... ok
db_1  | copying template1 to template0 ... ok
db_1  | copying template1 to postgres ... ok
db_1  | syncing data to disk ... ok
db_1  |
db_1  | Success. You can now start the database server using:
db_1  |
db_1  |   pg_ctl -D /var/lib/postgresql/data -l logfile start
db_1  |
db_1  |
db_1  | WARNING: enabling "trust" authentication for local connections
db_1  | You can change this by editing pg_hba.conf or using the option -A, or
db_1  | --auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.
db_1  | ****************************************************
db_1  | WARNING: No password has been set for the database.
db_1  |     This will allow anyone with access to the
db_1  |     Postgres port to access your database. In
db_1  |     Docker's default configuration, this is
db_1  |     effectively any other container on the same
db_1  |     system.
db_1  |
db_1  |     Use "-e POSTGRES_PASSWORD=password" to set
db_1  |     it in "docker run".
db_1  | ****************************************************
db_1  | waiting for server to start....LOG: database system was shut down at 2016-06-26 07:53:53 UTC
db_1  | LOG: MultiXact member wraparound protections are now enabled
db_1  | LOG: database system is ready to accept connections
db_1  | LOG: autovacuum launcher started
db_1  | done
db_1  | server started
db_1  | ALTER ROLE
db_1  |
db_1  |
db_1  | /docker-entrypoint.sh: ignoring /docker-entrypoint-initdb.d/*
db_1  |
db_1  | LOG: received fast shutdown request
db_1  | LOG: aborting any active transactions
db_1  | LOG: autovacuum launcher shutting down
db_1  | LOG: shutting down
db_1  | waiting for server to shut down....LOG: database system is shut down
db_1  | done
db_1  | server stopped
db_1  |
db_1  | PostgreSQL init process complete; ready for start up.
db_1  |
db_1  | LOG: database system was shut down at 2016-06-26 07:53:55 UTC
db_1  | LOG: MultiXact member wraparound protections are now enabled
db_1  | LOG: database system is ready to accept connections
db_1  | LOG: autovacuum launcher started
web_1 | => Booting Puma
web_1 | => Rails 5.0.0.rc2 application starting in development on http://0.0.0.0:3000
web_1 | => Run `rails server -h` for more startup options
web_1 | Puma starting in single mode...
web_1 | * Version 3.4.0 (ruby 2.3.0-p0), codename: Owl Bowl Brawl
web_1 | * Min threads: 5, max threads: 5
web_1 | * Environment: development
web_1 | * Listening on tcp://0.0.0.0:3000
web_1 | Use Ctrl-C to stop

Tiếp theo là mở localhost:3000 lên xem.

Ops, chẳng có gì cả :D. Hehe, đương nhiên rồi, vì localhost:3000 kia là của container, đâu phải của máy ta đang chạy đâu.

Mỗi container khi khởi động sẽ được cung cấp 1 IP để truy cập. Và để kiếm tra IP này thì bạn dùng command sau :

docker-machine ls

Kết quả trả về như sau ( với máy mình nhé, với máy các bạn có thể sẽ khác 1 chút )

NAME   ACTIVE  DRIVER    STATE   URL             SWARM  DOCKER  ERRORS
test   -    virtualbox  Running  tcp://192.168.99.101:2376      v1.11.2

Như vậy muốn truy cập vào thì ta sẽ dùng link 192.168.99.101:3000 là sẽ thấy màn hình Rails 5.

Tạo db

Đến đây ta thấy 1 vấn đề lớn : làm sao để tạo DB ? Vì như giải thích ở trên, server chạy app ở trên container, nên ta không thể dùng command để tạo ra db được.

Như vậy ta cần phải “chui” vào container và tạo DB. Cách thực hiện khá đơn giản như sau :

$ docker-compose run web rake db:create

Đến đây đã xong :D.

Sử dụng lại docker để start dự án

Để tái sử dụng lại các file docker này, bạn chỉ cần tạo 1 thư mục và lưu lại 4 files ban đầu chúng ta đã config. Sau đó khi start 1 dự án mới thì copy ra và build.

Các bạn có thể tham khảo repo sau đây để start 1 dự án nhanh chóng và tiện lợi hơn. VietOnRails-docker-rails

Comments