Design Pattern : 2. Builder

| design pattern builder

Builder pattern được sử dụng trong những trường hợp sau.

* Để tạo ra 1 object thì cần 1 lượng lớn code
* Việc tạo ra 1 object là rất khó
* Có những việc phải check khi cần tạo ra object

Builder pattern là gì

Builder là 1 design pattern được tạo thành từ 3 thành phần :

 1. Director : thực hiện các yêu cầu chỉ thông qua interface do Builder định nghĩa
 2. Builder : định nghĩa interface cho Director
 3. ConcreteBuilder : là thành phần code của Builder

Sample 1

Ví dụ đơn giản như sau : mô phỏng quá trình tạo ra 1 cốc nước đường. Phần ConcreteBuilder ở đây sẽ tạo ra class nước đường. Class nước đường sẽ có 2 biến số là nước và đường.

# SugarWater là ConcreteBuilder
class SugarWater
 attr_accessor :water, :sugar
 def initialize(water, sugar)
  @water = water
  @sugar = sugar
 end
end

Tiếp theo là thành phần Builder sẽ tạo ra class SugarWaterBuilder. Interface cho thao tác tạo class này sẽ có 3 method như sau :

 1. add_sugar : thêm đường
 2. add_water : thêm nước
 3. result : trả về nước đường hiện tại
# SugarWaterBuilder : Builder tạo nước đường
class SugarWaterBuilder
 def initialize
  @sugar_water = SugarWater.new(0,0)
 end

 def add_sugar(sugar_amount)
  @sugar_water.sugar += sugar_amount
 end

 def add_water(water_amount)
  @sugar_water.water += water_amount
 end

 def result
  @sugar_water
 end
end

Cuối cùng là quá trình tạo nước đường (cook), method này sẽ được đặt trong thành phần Director.

class Director
 def initialize(builder)
  @builder = builder
 end

 def cook
  @builder.add_water(150)
  @builder.add_sugar(90)
  @builder.add_water(300)
  @builder.add_sugar(35)
 end
end

Khi cần tạo nước đường ta sẽ gọi như sau :

builder = SugarWaterBuilder.new
director = Director.new(builder)
director.cook

Kết quả sẽ như sau :

p builder.result
#=> <SugarWater:0x007fc773085bc8 @water=450, @sugar=125>

Như ví dụ ở trên thì Builder đảm nhiệm việc “tay chân”, Director đảm nhiệm việc quản lý “quá trình”. Bằng cách đó ta dễ dàng thay đổi và thao tác cách tạo ra 1 cốc nước đường.

Tổng kết lại sẽ như sau :

* Đề bài : Tạo 1 cốc nước đường
* SugarWater : vai trò ConcreteBuilder, mang method thay đổi thành phần nước, đường.
* SugarWaterBuilder : vai trò Builder, mang interface thêm nước, thêm đường, và trả lại kết quả.
* Director : vai trò nhận yêu cầu và xử lý thông qua builder.

Sample 2

Ví dụ 1 đã có nước đường thì ví dụ 2 ta sẽ thêm vào nước muối.

# SaltWater : ConcreteBuilder
class SaltWater
 attr_accessor :water, :salt
 def initialize(water, salt)
  @water = water
  @salt = salt
 end

 # Thêm vào thành phần ( ở đây là muối )
 def add_material(salt_amount)
  @salt += salt_amount
 end
end

Tiếp theo ta sẽ sửa lại class nước đường ở trên. Ta cũng sẽ thêm vào 1 class chung là add_material để thêm yếu tố đường vào.

# SugarWater : ConcreteBuilder
class SugarWater
 attr_accessor :water, :sugar
 def initialize(water, sugar)
  @water = water
  @sugar = sugar
 end

 # Thêm vào thành phần ( ở đây là đường )
 def add_material(sugar_amount)
  @sugar += sugar_amount
 end
end

Tiếp theo sẽ là Builder. Builder sẽ có 2 điểm thay đổi sau :

 1. Sửa tên class Builder thành WaterWithMaterialBuilder
 2. Method thêm thành phần (muối, đường) sẽ đổi tên thành add_material
class WaterWithMaterialBuilder
 def initialize(class_name)
  @water_with_material = class_name.new(0,0)
 end

 # thêm các thành phần khác (muối, đường)
 def add_material(material_amount)
  @water_with_material.add_material(material_amount)
 end

 # thêm nước
 def add_water(water_amount)
  @water_with_material.water += water_amount
 end

 # trả lại kết quả
 def result
  @water_with_material
 end
end

Cuối cùng là Director. Ở đây method add_sugar cũng sửa thành add_material.

class Director
 def initialize(builder)
  @builder = builder
 end
 def cook
  @builder.add_water(150)
  @builder.add_material(90)
  @builder.add_water(300)
  @builder.add_material(35)
 end
end

Giờ ta sẽ xác nhận lại kết quả của đoạn code trên. Đầu tiên là tạo nước đường. kết quả sẽ trả về giống như sample 1.

builder = WaterWithMaterialBuilder.new(SugarWater)
director = Director.new(builder)
director.cook

p builder.result
#=> #<SugarWater:0x007fc773085bc8 @water=450, @sugar=125>

Tiếp theo là tạo nước muối.

builder = WaterWithMaterialBuilder.new(SaltWater)
director = Director.new(builder)
director.cook

p builder.result
# #<SaltWater:0x007f92cc103ba8 @water=450, @salt=125>

Tổng kết lại sẽ như sau :

* Đề bài : Tạo 1 cốc nước với thành phần khác (muối, đường)
* SugarWater, SaltWater : vai trò ConcreteBuilder, mang method thay đổi thành phần nước, thành phần phụ. ConcreteBuilder có thể có nhiều.
* WaterWithMaterialBuilder : vai trò Builder, mang interface thêm nước, thêm thành phần phụ, và trả lại kết quả. Builder chỉ có duy nhất.
* Director : vai trò nhận yêu cầu và xử lý thông qua builder. Director chỉ có duy nhất.

Comments