Code theo phong cách Ruby (3)

| code style tips

count: đếm số yếu tố thoả mãn điều kiện

def count_admin(users)
 count = 0
 users.each do |user|
  count += 1 if user.admin?
 end
 count
end
def count_admin(users)
 users.count(&:admin?)
end

map: tạo ra 1 array từ 1 array khác

def user_names(users)
 names = []
 users.each do |user|
  names << user.name
 end
 names
end
def user_names(users)
 users.map(&:name)
end

flat_map: kết quả của map sẽ được làm “phẳng”

nested_array = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
mapped_array = nested_array.map {|array| array.map {|n| n * 10 } }
# => [[10, 20, 30], [40, 50, 60]]
flat_array = mapped_array.flatten
# => [10, 20, 30, 40, 50, 60]
nested_array = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
flat_array = nested_array.flat_map {|array| array.map {|n| n * 10 } }
# => [10, 20, 30, 40, 50, 60]

compact: lấy các yếu tố khác nil

numbmers_and_nil = [1, 2, 3, nil, nil, 6]
only_numbers = numbmers_and_nil.reject(&:nil?) # => [1, 2, 3, 6]
numbers_and_nil = [1, 2, 3, nil, nil, 6]
only_numbers = numbers_and_nil.compact # => [1, 2, 3, 6]

any?: kiểm tra có bất kì 1 yếu tố nào thoả mãn hay không

def contains_nil?(users)
 users.each do |user|
  return true if user.nil?
 end
 false
end
def contains_nil?(users)
 users.any?(&:nil?)
end

all? trả về true nếu tất cả các yếu tố đều thoả mãn điều kiện.

empty?: nếu không có yếu tố nào thì sẽ trả về true

puts "empty!" if users.size == 0
puts "empty!" if users.empty?

first/last: trả lại yếu tố đầu tiên / cuối cùng

first_user = users[0]
last_user = users[users.size - 1]
first_user = users.first
last_user = users.last

sample: lấy ngẫu nhiên 1 yếu tố

users[rand(users.size)]
users.sample

each_with_index: vòng lặp each với index

counter = 0
users.each do |user|
 puts ", " if counter > 0
 puts user.name
 counter += 1
end
users.each_with_index |user, counter|
 puts ", " if counter > 0
 puts user.name
end

join: chuyển 1 array về thành 1 chuỗi

def numbers_text(numbers)
 text = ''
 numbers.each_with_index do |number, i|
  text += ', ' if i > 0
  text += number.to_s
 end
 text
end
def numbers_text(numbers)
 numbers.join(', ') # [1, 2, 3] => "1, 2, 3"
end

Comments