Code theo phong cách Ruby (2)

| code style tips

Khi khai báo 1 số lớn, thêm “_” vào sẽ dễ đọc hơn

ITEM_LIMIT = 1000000000
ITEM_LIMIT = 1_000_000_000

dùng attr_reader thay cho những method getter đơn giản

class Person
 def initialize
  @name = "No name"
 end

 def name
  @name
 end
end
class Person
 attr_reader :name

 def initialize
  @name = "No name"
 end

 # Không cần
 # def name
 #  @name
 # end
end

Trong 1 array mà mỗi phần tử mang 1 ý nghĩa khác nhau, có thể lấy vào nhiều biến cùng lúc

ans_array = 14.divmod(3)
puts "Thương #{ans_array[0]}"   # => Thương 4
puts "Số dư #{ans_array[1]}"   # => Số dư 2
quotient, remainder = 14.divmod(3)
puts "Thương #{quotient}"   # => Thương 4
puts "Số dư #{remainder}"   # => Số dư 2

Tương tự với method each của 1 hash.

# key và value được lấy về dưới dạng array
{name: 'Tom', email: 'hoge@hoge.com'}.each do |key_and_value|
 puts "key: #{key_and_value[0]}"
 puts "value: #{key_and_value[1]}"
end
# key và value được lưu vào 2 biến khác nhau
{name: 'Tom', email: 'hoge@hoge.com'}.each do |key, value|
 puts "key: #{key}"
 puts "value: #{value}"
end

Khi nối nhiều array với nhau, không dùng + mà nên dùng *(splat)

numbers = [1, 2, 3]
numbers_with_zero_and_100 = [0] + numbers + [100] # => [0, 1, 2, 3, 100]
numbers = [1, 2, 3]
numbers_with_zero_and_100 = [0, *numbers, 100] # => [0, 1, 2, 3, 100]

Trong trường hợp bạn quên mất dấu * thì kết quả sẽ như sau :

[0, numbers, 100] # => [0, [1, 2, 3], 100]

Cách viết ||= khi cần “nếu nil thì init”

def twitter_client
 @twitter_client = Twitter::REST::Client.new if @twitter_client.nil?
 @twitter_client
end
def twitter_client
 @twitter_client ||= Twitter::REST::Client.new
end

Khi toàn bộ method là đối tượng của rescue thì lược bỏ begin/end

def process_user(user)
 begin
  send_to_mail(user)
 rescue
  # xử lý
 end
end
def process_user(user)
 send_to_mail(user)
rescue
 # xử lý
end

gọi rescue là StandardError thay vì Exception

Với những người đã từng học qua Java hay C# thì thường có thói quen sử dụng Exception để bắt lỗi ngoại lệ. Tuy nhiên, khi bắt Exception trong Ruby cũng đồng nghĩa với việc bắt luôn những lỗi cực kì nguy hiểm như NoMemoryError.

StandardError là 1 subclass của Exception để bắt lỗi thực hiện của code. rescue mặc định là sẽ bắt StandardError và các subclass của nó nên có thể bỏ qua khi viết code.

def process_user(user)
 send_to_mail(user)
rescue Exception => ex
 # bắt cả những lỗi nguy hiểm như NoMemoryError, ...
end
def process_user(user)
 send_to_mail(user)
rescue => ex
 # bắt tất cả các lỗi thực hiện (StandardError và các subclass của nó)
end

Khi thao tác với index, nêu dùng -1 thay vì size - 1

Code khi sử dụng size - 1

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
name = 'Viet on Rails'

numbers[numbers.size - 1] # => 5
name[name.size - 1] # => 's'

numbers[1..numbers.size - 2] # => [2, 3, 4]
name[1..name.size - 2] # => "iet on Rail"

Code khi sử dụng -1

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
name = 'Viet on Rails'

numbers[-1] # => 5
name[-1] # => 's'

numbers[1..-2] # => [2, 3, 4]
name[1..-2] # => "iet on Rail"

find: trả lại yếu tố đầu tiên tìm thấy

def find_admin(users)
 users.each do |user|
  return user if user.admin?
 end
 nil
end
def find_admin(users)
 users.find(&:admin?)
end

Sử dụng find_index nếu muốn trả về index của yếu tố đầu tiên tìm thấy.

select: lấy tất cả những yếu tố thoả mãn điều kiện

def find_admins(users)
 admins = []
 users.each do |user|
  admins << user if user.admin?
 end
 admins
end
def find_admins(users)
 users.select(&:admin?)
end

Trái với selectreject, hàm này chỉ lấy những yếu tố false.

Comments