Design Pattern: 1. Abstract Factory

| design pattern abstract factory

Abstract Factory là pattern có nhiệm vụ tạo ra các object và đảm bảo các object này không mâu thuẫn với nhau.

Ví dụ và code

Để giải thích về Abstract Factory ta lấy ví dụ về 1 cái hồ như sau :

* Các class động vật
 * Class Duck có method là eat
 * Class Frog có method là eat

* Các class thực vật
 * Class Algae có method là grow
 * Class WaterLily có method là grow

* Các class tạo hệ sinh thái của hồ
 * Định nghĩa động vật, thực vật bằng constructor
 * Có method trả về class động vật, thực vật

* Hệ sinh thái của hồ (mối quan hệ giữa động vật và thực vật) có 2 quy ước :
 * Duck và WaterLily
 * Frog và Algae

Tiếp theo ta sẽ viết code để thoả mãn điều kiện trên.

Class Duck và Frog sẽ như sau:

class Duck
 def initialize(name)
  @name = name
 end

 def eat
  puts "Duck #{@name} eating"
 end
end

class Frog
 def initialize(name)
  @name = name
 end

 def eat
  puts "Frog #{@name} eating"
 end
end

Tiếp theo là class thực vật Algae và WaterLily

class Algae
 def initialize(name)
  @name = name
 end

 def grow
  puts "Algae #{@name} growing"
 end
end

class WaterLily
 def initialize(name)
  @name = name
 end

 def grow
  puts "WaterLily #{@name} growing"
 end
end

Tiếp theo, trước khi tạo ra hồ ta phải nghĩ về các quy ước về môi trường trong hồ.

* Hệ sinh thái của hồ (mối quan hệ giữa động vật và thực vật) có 2 quy ước :
 * Duck và WaterLily
 * Frog và Algae

Để bảo vệ các quy ước này - hay nói cách khác là tạo ra các object không mâu thuẫn với nhau - ta sẽ sử dụng Abstract Factory pattern. Trong ví dụ này, để đảm bảo tạo ra những hệ sinh thái trong hồ, ta sẽ sử dụng 2 class sau.

* Tạo ra Frog và Algae => FrogAndAlgaeFactory
* Tạo ra Duck và WaterLily => DuckAndWaterLilyFactory

Tiếp theo, dựa trên 2 class này, ta sẽ viết thêm class OrganismFactory để tạo ra hệ sinh thái hồ.

# Tạo ra hệ sinh thái hồ (Abstract Factory)
class OrganismFactory
 def initialize(number_animals, number_plants)
  @animals = []
  # Tạo ra động vật trong hồ
  number_animals.times do |i|
   animal = new_animal("Animal #{i}")
   @animals << animal
  end

  @plants = []
  # Tạo ra thực vật trong hồ
  number_plants.times do |i|
   plant = new_plant("Plant #{i}")
   @plants << plant
  end
 end

 # Trả về object thực vật
 def get_plants
  @plants
 end

 # Trả về object động vật
 def get_animals
  @animals
 end
end

# Tạo ra Frog và Algae (Concrete Factory)
class FrogAndAlgaeFactory < OrganismFactory
 private

 def new_animal(name)
  Frog.new(name)
 end

 def new_plant(name)
  Algae.new(name)
 end
end

# Tạo ra Duck và WaterLily (Concrete Factory)
class DuckAndWaterLilyFactory < OrganismFactory
 private

 def new_animal(name)
  Duck.new(name)
 end

 def new_plant(name)
  WaterLily.new(name)
 end
end

Giờ hãy chạy thử code trên xem sao :D

factory = FrogAndAlgaeFactory.new(4,1)
animals = factory.get_animals
animals.each { |animal| animal.eat }
#=> Frog 0 eating
#=> Frog 1 eating
#=> Frog 2 eating
#=> Frog 3 eating
plants = factory.get_plants
plants.each { |plant| plant.grow }
#=> Algae 0 growing

factory = DuckAndWaterLilyFactory.new(3,2)
animals = factory.get_animals
animals.each { |animal| animal.eat }
#=> Duck 0 eating
#=> Duck 1 eating
#=> Duck 2 eating
plants = factory.get_plants
plants.each { |plant| plant.grow }
#=> WaterLily 0 growing
#=> WaterLily 1 growing

Như vậy ta đã có thể tạo ra những hệ sinh thái hồ mà không bị mâu thuẫn với quy ước ban đầu.

Cấu trúc của Abstract Factory

Abstract Factory gồm có 3 phần quan trọng sau :

AbstractFactory: Thực hiện xử lý các phần chung của ConcreteFactory(trong ví dụ này là Pond)
ConcreteFactory: Thực hiện việc sinh ra các object thực tế
(trong ví dụ này là 2 class FrogAndAlgaeFactory và DuckAndWaterLilyFactory)
Product: Là những object được sinh ra từ ConcreteFactory
(trong ví dụ này là Duck, Frog, WaterLily, Algae)

Ưu điểm của Abstract Factory

* Tạo ra 1 nhóm các objects có liên quan tới nhau
* Tạo ra 1 nhóm các objects thoả mãn những điều kiện phức tạp

Comments