API recipes : Nest resources

| API serializer nest

Nest resources là 1 case mà ta sẽ gặp trong hầu hết các dự án. Tuy nhiên, để code sạch đẹp, dễ đọc, dễ hiểu thì không phải ai cũng làm được.

Recipe này sẽ dùng 1 ví dụ kinh điển để minh hoạ. Mô tả ví dụ như sau :

 • Ta có đối tượng shop có đầy đủ RESTful
 • shop có comment, các comment cũng có đầy đủ RESTful

routes

Với mô tả trên, ta sẽ có routes.rb như sau :

 resources :shops do
  resources :comments
 end

Kiểm tra routes xem thế nào :

rails routes
    Prefix Verb  URI Pattern              Controller#Action
shop_comments GET  /shops/:shop_id/comments(.:format)   comments#index
       POST  /shops/:shop_id/comments(.:format)   comments#create
 shop_comment GET  /shops/:shop_id/comments/:id(.:format) comments#show
       PATCH /shops/:shop_id/comments/:id(.:format) comments#update
       PUT  /shops/:shop_id/comments/:id(.:format) comments#update
       DELETE /shops/:shop_id/comments/:id(.:format) comments#destroy
    shops GET  /shops(.:format)            shops#index
       POST  /shops(.:format)            shops#create
     shop GET  /shops/:id(.:format)          shops#show
       PATCH /shops/:id(.:format)          shops#update
       PUT  /shops/:id(.:format)          shops#update
       DELETE /shops/:id(.:format)          shops#destroy

Tất cả các actions của comments đều được đặt dưới URL là /shops/:id/. Cách viết này thể hiện mối quan hệ giữa các resources rất rõ ràng : comments phải thuộc 1 và chỉ 1 shop. Tuy nhiên nhược điểm là làm URL dài hơn. Vì thế mà không nên lạm dụng, chỉ nên dùng nest resources ở 1 level. Xuống đến 2 level là bạn có thể nhận đủ gạch đá xây nhà từ Frontend hoặc mobiles engineer rồi đó :v .

models

Phần model khá đơn giản, chỉ có các relationship giữa các model với nhau mà thôi.

class Shop < ApplicationRecord
 has_many :comments
end

class Comment < ApplicationRecord
 belongs_to :shop
end

Controllers

Khi tạo 1 resources mới, mình khá thích dùng rails g scaffold. scaffold sẽ gen ra cho mình gần như đầy đủ tất cả các file liên quan, ngoài ra code của scaffold cũng rất clear.

# app/controllers/shops_controller.rb
class ShopsController < ApplicationController
 before_action :set_shop, only: [:show, :update, :destroy]

 # GET /shops
 def index
  @shops = Shop.all

  render json: @shops
 end

 # GET /shops/1
 def show
  render json: @shop
 end

 # POST /shops
 def create
  @shop = Shop.new(shop_params)

  if @shop.save
   render json: @shop, status: :created, location: @shop
  else
   render json: @shop.errors, status: :unprocessable_entity
  end
 end

 # PATCH/PUT /shops/1
 def update
  if @shop.update(shop_params)
   render json: @shop
  else
   render json: @shop.errors, status: :unprocessable_entity
  end
 end

 # DELETE /shops/1
 def destroy
  @shop.destroy
 end

 private
  # Use callbacks to share common setup or constraints between actions.
  def set_shop
   @shop = Shop.find(params[:id])
  end

  # Only allow a trusted parameter "white list" through.
  def shop_params
   params.require(:shop).permit(:name, :description)
  end
end

Tiếp theo là controller của comments. Controller này được sửa lại khác nhiều so với default của scaffold.

class CommentsController < ApplicationController
 before_action :set_shop
 before_action :set_comment, only: [:show, :update, :destroy]

 # GET shops/1/comments
 def index
  @comments = @shop.comments

  render json: @comments
 end

 # GET shops/1/comments/1
 def show
  render json: @comment
 end

 # POST shops/1/comments
 def create
  @comment = @shop.comments.new(comment_params)

  if @comment.save
   render json: @comment, status: :created, location: shop_comment_url(@shop, @comment)
  else
   render json: @comment.errors, status: :unprocessable_entity
  end
 end

 # PATCH/PUT shops/1/comments/1
 def update
  if @comment.update(comment_params)
   render json: @comment
  else
   render json: @comment.errors, status: :unprocessable_entity
  end
 end

 # DELETE shops/1/comments/1
 def destroy
  @comment.destroy
 end

 private
  # Use callbacks 
  def set_shop
   @shop = Shop.find(params[:shop_id])
  end

  # Use callbacks to share common setup or constraints between actions.
  def set_comment
   @comment = @shop.comments.find(params[:id])
  end

  # Only allow a trusted parameter "white list" through.
  def comment_params
   params.require(:comment).permit(:content, :shop_id)
  end
end

Thêm before_action :set_shop

Như phần trước đã giải thích, tất cả các comments đều phải thuộc 1 và chỉ 1 shop duy nhất. Do đó trước tất cả các actions của comment đều cần xác định shop của nó.

  # Use callbacks 
  def set_shop
   @shop = Shop.find(params[:shop_id])
  end

Sửa lại set_comment

Tương tự như lý do trên, ta sẽ sửa lại phần set_comment.

  def set_comment
   # before : @comment = Comment.find(params[:id])
   @comment = @shop.comments.find(params[:id])
  end

Ngoài ra còn 1 số chỗ sửa nhỏ nhỏ khác :

  # @comments = Comment.all
  @comments = @shop.comments

  # @comment = Comment.new(comment_params)
  @comment = @shop.comments.new(comment_params)

Serializers

Serializer thì không có gì phức tạp.

class ShopSerializer < ActiveModel::Serializer
 attributes :id, :name
 has_many :comments
end

class CommentSerializer < ActiveModel::Serializer
 attributes :id, :content
end

Comments