Tổng hợp về rails g migration

| migration

Khi cần thay đổi DB schema trong Rails, cách làm thông thường nhất là sử dụng command rails generate migration, nhưng có lẽ hầu hết mọi người vẫn chưa phát huy hết sự tiện lợi của command này. Bài viết này sẽ tổng hợp cách sử dụng command này.

Câu lệnh cơ bản

# tạo migration
$ rails generate migration tên_class

# tạo model
$ rails generate model tên_model

tên_class thế nào cũng được, nhưng tốt hơn là tạo thói quen đặt tên theo cấu trúc “action + table name”. Khi đó, Rails sẽ tạo 1 file /db/migrate/timestamp_tên_class.rb. Trong file này ta sẽ thêm các phần để thay đổi schema.

Tạo table

$ rails g model tên_model tên_field:định_dạng:(unique|index) các_thông_số_khác

Ví dụ như muốn tạo 1 table users như dưới đây :

mysql> desc users;
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id     | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| uuid    | varchar(255) | YES |   | NULL  |        |
| name    | varchar(255) | YES |   | NULL  |        |
| created_at | datetime   | YES |   | NULL  |        |
| updated_at | datetime   | YES |   | NULL  |        |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
$ rails g model User uuid:string:unique name:string

id, created_at, updated_at được thêm vào tự động.

Định dạng

 • string: chuỗi kí tự ngắn
 • text: chuỗi kí tự dài
 • integer
 • float: số phức
 • decimal : số phức (độ chính xác cao hơn)
 • datetime
 • timestamp: thêm các field created_at, updated_at
 • time
 • date
 • binary
 • boolean

Thực hành

Đến đây thì rails mới chỉ tạo ra file migration chứ chưa thay đổi DB. Để thay đổi bạn cần phải thực hiện command rake

# thực hiện
$ rake db:migrate
# rollback
$ rake db:rollback
# xác nhận
$ rake db:migrate:status

database: hoge_development

 Status  Migration ID  Migration Name
--------------------------------------------------
  up   20140909055128 Create users
  up   20140909055234 Create spots
  up   20140909055735 Create user spots
  up   20140909072813 Change options to user spot

Thay đổi column đã tạo

Trong trường hợp muốn thay đổi column đã có.

$ rails g migration ChangeColumnToUser
class ChangeColumnToUser< ActiveRecord::Migration

 # method định nghĩa những thay đổi
 def up
  change_column :users, :uuid, :string, null: false, default: 0
 end

 # method để có thể quay về trạng thái trước đó
 def down
  change_column :users, :uuid, :string, null: true, default: 0
 end
end

Ví dụ trên, column uuid trong model User bị thay đổi thành NOT NULL. updown là 2 method được sử dụng trước và sau quá trình migration, hay nói cách khác là cách để rollback lại.

Options

NULL / NOT NULL

# NULL
change_column :table_name, :column_name, :type, null: true

# NOT NULL
change_column :table_name, :column_name, :type, null: false

Index

change_column :table_name, :column_name, :type, index: true

Default

change_column :table_name, :column_name, :type, default: "fifo"

Length

# varchar(12)
change_column :table_name, :column_name, :string, limit: 12

Add/remove column

$ rails g migration AddColumnToUser fifo:string
class AddColumnToUser < ActiveRecord::Migration
 def change

  # Add
  add_column :users, :fifo, :string

  # Remove
  remove_column :users, :fifo, :string

 # chỉ định vị trí thêm vào
  add_column :users, :fifo, :string, :after => :uuid
 end
end

Add/remove index

Giả sử muốn thêm/xoá index của clumn name trong User

$ rails g migration AddIndexToUser
class AddIndexToUser < ActiveRecord::Migration
 def change

  # Add
  add_index :users, :name

  # Delete
  remove_index :users, :name

  # Trường hợp tạo index cho nhiều columns
  add_index :users, [:name, :name2]

 end
end

Comments