Cài đặt môi trường Python

| python anaconda pyenv

Cấu hình

  • Mac osx Sierra 10.12.3

Có nhiều cách để cấu hình môi trường Python. Lúc đầu mình định để tất cả trong docker, nhưng vì còn dùng camera, GPU, … nên việc config docker sẽ mất thời gian. Vì thế mà môi trường python sẽ được dùng trực tiếp trên local.

Mình sẽ dùng brew, pyenvconda để cấu hình môi trường.

Install

Homebrew

homebrew gần như là 1 phần không thể thiếu trong môi trường làm việc trên mac os.

brew --version
Homebrew 1.1.9
Homebrew/homebrew-core (git revision bb84; last commit 2017-02-06)

Nếu chưa có homebrew thì có thể dùng command sau để install :

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Update homebrew mới nhất

brew update && brew upgrade

Pyenv

pyenv là công cụ để quản lý version Python. Như đã biết, python 2 và python 3 có sự khác biệt rất lớn, việc sử dụng nhiều version là đương nhiên.

brew install pyenv 

Nếu dùng bash thì ~/.bash_profile, còn zsh sẽ là ~/.zshrc:

echo 'export PYENV_ROOT="${HOME}/.pyenv"' >> ~/.bash_profile
echo 'export PATH="${PYENV_ROOT}/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.bash_profile
exec $SHELL -l

Python(Anaconda)

Để xem list các version có thể install được từ pyenv :

pyenv install -l

Bạn tìm version mới nhất của anaconda để install :

pyenv install anaconda3-4.2.0
pyenv global anaconda3-4.2.0

Xác nhận lại :

python --version
Python 3.5.2 :: Anaconda 4.2.0 (x86_64)

Các câu lệnh pyenv cơ bản

Các version python trong máy :

pyenv versions

Chuyển version python trong máy :

pyenv global anaconda3-4.2.0

List versions python hiện có thể install :

pyenv install -l

Install 1 version python mới :

pyenv install [version]

Comments